Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Kvalifikace > > NRL/RL

Referenční laboratoře

Národní referenční laboratoř (NRL)

NRL pro chemické prvky a pro kovy a dusíkaté sloučeniny (odd. cizorodých látek)
NRL pro koagulázapozitivní stafylokoky (odd. hygieny potravin a krmiv)
NRL pro kampylobaktery (odd. speciální mikrobiologie)
NRL pro brucelózu (odd.virologie a sérologie)
NRL pro parazity (odd. patologické morfologie)
 NRL pro zdraví včel (odd. patologické morfologie)

Referenční laboratoř (RL)

RL pro Aujeszkyho chorobu prasat (odd.virologie a sérologie)
RL pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku
(odd.hygieny potravin a krmiv)

Kontakty

Název NRL/ RL Vedoucí Telefon Email
NRL pro kampylobaktery doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA +420 585 557 111 jbardon@svuol.cz

NRL pro koagulázapozitivní stafylokoky
RL pro kojeneckou a dětskou výživu

MVDr. Jarmila Ondrušková +420 585 557 240 jondruskova@svuol.cz
RL pro Aujeszkyho chorobu prasat MVDr. Martina Lysáková +420 585 557 336 mlysakova@svuol.cz
NRL pro brucelózu MVDr. Štefánia Šanová, Ph.D. +420 585 557 334 stsanova@svuol.cz
NRL pro parazity MVDr. Jiří Harna +420 585 557 214 jharna@svuol.cz
NRL pro zdraví včel MVDr. Martin Pijáček +420 585 557 233 mpijacek@svuol.cz
NRL pro chemické prvky a pro kovy a dusíkaté látky RNDr. Martin Kuba

+420 573 343 644
+420 724 517 543

mkuba@svuol.cz

 

NRL pro chemické prvky a pro kovy a dusíkaté sloučeniny

Chemické prvky jsou přítomny ve všech složkách potravinového řetězce. Jejich množství v potravinách a krmivech závisí na přirozeném obsahu a na podmínkách, ve kterých jsou produkovány a zpracovávány. Některé prvky mají nutriční význam a jsou nezbytné pro zdraví. Ale jiné, jako např. těžké kovy olovo, kadmium, rtuť a arsen nutriční význ1_1.jpgam nemají a naopak mohou způsobovat vážná onemocnění. Aby se snížilo zdravotní riziko spojené s vyšším obsahem těžkých kovů v potravinách, krmivech a vodě, jsou stanoveny v evropské legislativě maximální limity jejich obsahu v důležitých komoditách a provádí se jejich laboratorní kontrola. Národní referenční laboratoř pro chemické prvky byla jmenována SVS ČR v roce 2002 a Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2006 na Státním veterinárním ústavu Olomouc. Nositelem reference je oddělení cizorodých látek na pracovišti v Kroměříži. Na činnosti NRL se podílí 3 VŠ odborní pracovníci a 3 laboranti. K hlavním bodům činnosti patří aktivní účast v monitoringu reziduí cizorodých látek s odpovědností NRL za oblast chemických prvků, který se provádí v rámci EU. Důležitá je spolupráce s NRL ostatních členských států a hlavně s EU referenčními laboratořemi (EU-RL) v Římě a v belgickém Geelu. Vedoucí NRL se pravidelně zúčastňuje jednání v obou EU-RL, získané odborné informace předává příslušným státním orgánům i úředním laboratořím v ČR, jejichž činnost koordinuje. NRL je expertním a poradním pracovištěm pro Státní veterinární správu ČR, Ministerstva zemědělství i zdravotnictví, poskytuje vědeckou a technickou pomoc v oblasti své působnosti. Potvrzuje pozitivní výsledky vyšetření prováděných v ostatních laboratořích, v případě sporných výsledků vydává referenční výsledek. Vyvíjí a aktualizuje metody v závislosti na nových poznatcích vědy a techniky a zajišťuje jejich validaci a akreditaci.

Jmenovací dekret (pdf)

 

NRL pro koagulázapozitivní stafylokoky

Stafylokoky patří k nejrozšířenějším bakteriím, patogenní kmeny mohou způsobit invazivní infekce nebo toxikózy. Ministerstvo zemědělství ČR s účinností od 1. července 2006 jmenovalo na Státním veterinárním ústavu v Olomouci Národní refer2_1.jpgenční laboratoř pro koagulázapozitivní stafylokoky. Základní činností NRL je diagnostika bakterií Staphylococcus sp., jejich identifikace, konfirmace a monitoring antibiotické rezistence. V souladu s platnou legislativou ČR a EU provádí NRL v potravinách a surovinách kvantitativní stanovení koagulázapozitivních stafylokoků a vyšetření stafylokokových enterotoxinů přístrojem VIDAS imunodetekcí. Významnou aktivitou je sledování meticilin rezistentních kmenů Stapylococcus aureus (MRSA) v potravinovém řetězci a dále průkaz genů stafylokokových enterotoxinů sea-see, seg-sej, sep, ser pomocí multiplex PCR. NRL spolupracuje s EU-RL pro koagulázapozitivní stafylokoky ve Francii (ANSES Maisons-Alfort Laboratory for Food Safety). Metodicky řídí ostatní veterinární laboratoře a ověřuje jejich způsobilost kontrolními testy. NRL poskytuje odbornou pomoc orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor při organizaci systému kontroly zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, spolupracuje s Lékařskou fakultou UP v Olomouci. NRL tvoří oddělení speciální bakteriologie, oddělení hygieny potravin a laboratoř PCR.

Jmenovací dekret (pdf)

 

NRL pro kampylobaktery

Bakteriální alimentární infekce člověka způsobené termotolerantními kampylobaktery patří v dnešní době v ČR i Evropě k nejfrekventovanějším alimentárním nákazám. Jen v ČR onemocní touto nákazou ročně tisíce lidí. Vzhledem k tomu, že významným zdrojem infekce pro lidi jsou suroviny a potraviny živočišného původu, ale i domácí zvířata, zřídilo Ministerstvo3_1.jpg zemědělství NRL na Státním veterinárním ústavu Olomouc. Mezi základní úkoly NRL je organizace a provádění monitoringu kampylobakterů u zvířat a sledování antibiotické rezistence u izolovaných kmenů. NRL metodicky řídí ostatní veterinární laboratoře, které provádějí diagnostiku těchto bakterií, a ověřuje jejich způsobilost kontrolními testy. Je expertním a poradním pracovištěm pro Státní veterinární správu, Ministerstva zemědělství i zdravotnictví. Důležitá je spolupráce NRL s Lékařskou fakultou UP v Olomouci i řadou infekčních klinik. NRL ověřuje a zkouší nové diagnostické postupy a metody. Významnou částí činnosti NRL je spolupráce s Evropskou referenční laboratoří pro členské státy EU ve švédské Uppsale. Vedoucí NRL se pravidelně zúčastňuje jednání v EU-RL a spolupodílí se na přípravě evropských programů monitoringu. V rámci zahraničních aktivit NRL nelze pominout také spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), pro který NRL připravuje část zprávy o zoonózách za ČR. Významná je také výuková, publikační a přednášková činnost NRL. NRL tvoří oddělení speciální bakteriologie, laboratoř hygieny potravin a laboratoř PCR. Na činnosti NRL se podílí částečně 5 veterinárních lékařů a 3 laboranti.

Jmenovací dekret (pdf)

 

 

NRL pro brucelózu

5_1.jpgBrucelóza je obávané a velmi závažné onemocnění zvířat způsobené baktériemi rodu Brucella, které je přenosné ze zvířat také na člověka. Česká republika je zemí, která je brucelózy zvířat prostá, ale vzhledem k závažnosti onemocnění, jakož i nepříznivé nákazové situaci v některých evropských a řadě mimoevropských zemí, je nutno této nákaze věnovat stále pozornost. Nositelem reference je oddělení sérologie a přidruženými pracovišti jsou laboratoř oddělení speciální bakteriologie, patologie a laboratoř PCR. Celkem je začleněno do NRL 9 pracovníků, z toho jsou čtyři veterinární lékaři a pět laborantů. Jednotlivé laboratoře jsou akreditovány a pracují v systému ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. NRL je schopna provádět konfirmační vyšetření na brucelózu, a to jak sérologická, tak i bakteriologická a provést i typizaci brucel jak metodou PCR, tak metodou MALDI-TOF. NRL byla zřízena v souladu s veterinárním zákonem jako národní laboratoř zajišťující koordinační činnost mezi jednotlivými laboratořemi provádějícími laboratorní diagnostiku brucelózy, dále pro zabezpečení rozhodčí úlohy při ověření pozitivních či sporných výsledků (konfirmační činnost), pro sledování, ověřování a zavádění nových diagnostických metod do laboratorní praxe. NRL vykonává sérologickou a bakteriologickou diagnostiku původců brucelózy a jejich identifikaci, dále konfirmaci výsledků sérologických reakcí ostatních laboratoří ČR, zajišťuje činnost na úseku laboratorních analýz, statistiky a hlášení výskytu brucelózy v souladu s platnou legislativou ČR i EU. NRL spolupracuje s infekčními klinikami, pro které zajišťuje konfirmační sérologické i bakteriologické vyšetření a odborné konzultace. NRL se pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních kruhových testů, spolupracuje s referenční laboratoří EU (ANSES Paříž, Maisons-Alfort), udržuje kontakty s dalšími NRL států EU.

 Jmenovací dekret (pdf)

 

NRL pro parazity

Parazitární infekce člověka, domácích i volně žijících zvířat patří k stále aktuálním zdravotním hrozbám pro lidskou i zvířecí populaci. Zejména dnes, v době zvýšeného cestovního ruchu a celosvětového pohybu potravin a surovin živočišného původu, dochází mnohdy k zavlečení parazitárních infekcí netypických pro naše podnební pásmo. NRL pro parazity na SVÚ Olomouc, jmenovaná Mze ČR účinností od 1. ledna 2008, má za cíl sledování smrtelných a život ohrožujících parazitů člověka, z6.jpgejména Trichinella sp., Echinococcus sp., a Anisakis sp. Trichinelóza je kosmopolitně rozšířena. Původcem onemocnění je Trichinella spiralis, dospělí červi jsou dlouzí jen několik milimetrů a usídlují se v příčně pruhované svalovině. Rezervoárem jsou divoce žijící masožravci a všežravci. Hlavním zdrojem infekce pro člověka je maso prasat, zejména pak divoce žijících prasat. Echinokokóza je kosmopolitní, zejména se vyskytuje tam, kde jsou používáni psi k hlídání pasoucích se zvířat. Původcem onemocnění je Echinococcus granulosus, malá tasemnice (2 – 10 mm) žijící v dospělém stavu ve střevě psovitých šelem (definitivní hostitelé), s jejichž trusem vycházejí vajíčka parazita. V mezihostitelích, kterými jsou různí býložravci a také člověk, se vytváří cysty v játrech, mozku, plicích atd. o velikosti až 20 cm. Anisakóza je parazitární onemocnění mořských ryb. Původcem je Anisakis simplex. Dospělí jedinci jsou přítomni v žaludku mořských kytovců, jako jsou velryby, delfíni nebo tuleni. Přes drobné mořské obratlovce dochází ke kontaminaci svaloviny a orgánů mořských ryb larvami. Hlavní důraz na tyto parazitární nákazy je kladen také v EU-RL - Instituto Superiore di Sanitá (ISS) v Římě, která laboratoře členských zemí EU řídí. V rámci ČR úzce spolupracujeme s Parazitologickým ústavem VFU v Brně. NRL pro parazity poskytuje odborné zázemí pro pracovníky vykonávající státní veterinární dozor i pro soukromé veterinární lékaře. Nositelem reference je oddělení patologie ve spolupráci s laboratoří PCR.

Jmenovací dekret (pdf)

 

NRL pro zdraví včel

NRL pro zdraví včel byla na SVÚ Olomouc schválena Ministerstvem zemědělství s účinností od 1. 2. 2012 a spadá jako NRL ostatních zemí pod EURL pro zdraví včel se sídlem ve Francii (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), Sophia Antipolis Laboratory). Laboratoře NRL pro zdraví včel se specializují na diagnostiku nebezpečných nákaz včel (zejména moru včelího plodu, hniloby včelího plodu, varroázy, akarapidózy) a dalších infekčních nemocí včel způsobených bakteriemi (zkysání včelího plodu, pseudomonádové infekce aj.) a houbami (zvápenatění včelího plodu, zkamenění včelího plodu, kvasinkové infekce). Dále se diagnostika zaměřuje na invazivní nemoci včel, jejichž původci jsou především prvoci (nosemóza, amoebová nákaza) a roztoči (tumidóza, braulóza, infestace včel roztočem Tropilaelaps sp.). Spektrum vyšetření doplňují chemicko- toxikologické vyšetření otrav včel a vyšetření medu a včelích produktů (mikrobiologické vyšetření, senzorická analýza včelích produktů, chemická  šetření jakostních parametrů medu, detekce reziduí antibiotik v medu, stanovení radioizotopů aj.). Diagnostika bakteriálních onemocnění včel se provádí na oddělení speciální bakteriologie, původci parazitárních onemocnění se vyšetřují na oddělení patologické anatomie v laboratoři pro diagnostiku parazitárních nemocí včel. Na diagnostice onemocnění včel se rovněž podílí laboratoř PCR (typizace původců bakteriálních onemocnění, rozlišení původce nosemózy - Nosema apis a Nosema ceranae, aj). Chemicko-toxikologická vyšetření provádí laboratoře oddělení chemie, biochemie a radiologie a laboratoře oddělení cizorodých látek, na vyšetření medu a včelích produktů se podílí laboratoře oddělení hygieny potravin. NRL pro zdraví včel kromě diagnostiky onemocnění a analýz biologického materiálu rovněž koordinuje používání diagnostických metod a standardů, zajišťuje mezilaboratorní testy, konfirmuje pozitivní nebo dubiózní výsledky vyšetření, spolupracuje s dalšími pracovišti zabývající se problematikou nemocí včel a vyšetřováním včelích produktů.

Bez%20názvu%20-%201.jpg8.jpgvc1.jpg

Jmenovací dekret (pdf)

 

RL pro Aujeszkyho chorobu prasat

Aujeszkyho choroba (ACH) je celosvětově rozšířené virové nemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Rezervoárem nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu přežívají. Prase domácí a prase divoké figurují jako přirozený hostitel, přežívají nákazu a jsou zároveň rezervoárem viru v prostředí. U všech ostatních živočišných druhů (savců např. psi, kočky, norci, skot, ovce, kozy…) končí ACH úhynem. Člověk k této nákaze není vnímavý a nehrozí mu žádné nebezpečí.prase.jpg

V Evropě došlo v posledních letech k výraznému posunu v eradikaci této nákazy v chovech domácích prasat. Česká republika úspěšně ukončila ozdravování chovů domácích prasat v roce 1987 a od roku 1988 je podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považována za zemi prostou ACH a při vstupu ČR do EU tento statut potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat.

Do činnosti RL je v současné době začleněno 9 pracovníků, z toho 6 vysokoškolských pracovníků a 3 laboranti. RL koordinuje a kontroluje činnost dalších laboratoří, které provádějí vyšetření na ACH a zároveň poskytuje poradenskou a odbornou pomoc v garantovaném okruhu činnosti. RL vykonává sérologickou a virologickou diagnostiku, konfirmaci výsledků sérologických a virologických reakcí ostatních laboratoří v ČR, sleduje a zavádí nové diagnostické metody do laboratorní praxe. RL se pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních kruhových testů pořádaných OIE referenční laboratoří ve Francii a APHA v Anglii.

Jmenovací dekret (pdf)

 

RL pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složkuRL_KDV.jpg

Státní veterinární správa České republiky schválila s účinností od 1. března 2007 na Státním veterinárním ústavu v Olomouci Referenční laboratoř (RL) pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku.

Základní činností RL je diagnostika bakterií Cronobacter sakazakii, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Bacillus cereus a dalších bakterií, jejich identifikace a konfirmace. V souladu s platnou legislativou ČR a EU provádí RL v kojenecké a dětské výživě a v ostatních potravinách a surovinách stanovení patogenních bakterií a vyšetření stafylokokových enterotoxinů přístrojem VIDAS imunodetekcí. RL metodicky řídí ostatní veterinární laboratoře a ověřuje jejich způsobilost kontrolními testy. RL dále poskytuje odbornou pomoc orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor při organizaci systému kontroly zdravotní nezávadnosti živočišných produktů. RL spolupracuje s Lékařskou fakultou UP v Olomouci.

Jmenovací dekret (pdf)