Fulltextové vyhledávání

Česky English

Vody

Rozbor:

  • pitná voda dle Vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění
  • aqua purificata dle ČL v platném znění
  • odpadní voda a ostaní vody dle požadavků zadavatele

Chemické vyšetření vod

Absorbance
Amonné ionty ( NH3 / NH4 )
Barva
BSK5
Dusičnany
Dusitany
Fluoridy
Fosforečnany
Chloridy
CHSKCr
CHSKMn
Chuť
Kyanidy
Kyselinová neutralizační kapacita
Nerozpuštěné látky
Pach
Pesticidní látky - chlorované pesticidy - (HCB, suma DDT, α+β HCH, γ HCH (lindan), aldrin, dieldrin, heptachlor, methoxychlor, endrin)
pH
Polycyklické aromatické uhlovodíky - benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren
PCB - kongenerová analýza  (polychlorované bifenyly)
Rozpuštěné látky sušené a žíhané (RAS)
Sírany
Tvrdost vody (suma Ca+Mg)
Vodivost
Volný chlór
Zákal

Těžké kovy a ostatní chemické prvky
Antimon (Sn)
Arsen (As)
Hliník (Al)
Hořčík (Mg)
Chrom (Cr)
Kadmium (Cd)
Mangan (Mn)
Měď (Cu)
Nikl (Ni)
Olovo (Pb)
Rtuť (Hg)
Selen (Se)
Sodík (Na)
Vápník (Ca)
Železo (Fe)

Těkavé organické látky (TOL)
1,2 – dichlorethen
1,2 – dichlorethan
Benzen
Dichlormethan
Etylbenzen
Chlorbenzen
Chlorethen
Tetrachlorethen (PCE)
Tetrachlormethan
Toluen
Trihalomethany (THM)
Trichlorethen (TCE)
Trichlormethan
Xylen

Mikrobiologické vyšetření vod